สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
THE OFFICIAL WEBSITE OF THAI TRANSPLANTATION SOCIETY
Royal Golden Jubilee Building; 4th Floor, New Petchburi Road, Bangkok
transplantthai1@gmail.com
webmaster@transplantthai.org
(+66) 02-716-6181
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
THE OFFICIAL WEBSITE OF THAI TRANSPLANTATION SOCIETY
× หน้าหลัก (current)
หน้าหลัก > วิจัย > ผลงานวิจัยสนับสนุนโดยสมาคม ฯ

ผลงานวิจัยสนับสนุนโดยสมาคม ฯ

ลำดับ เรื่อง ชื่อวารสาร
1 Global Perspective on Kidney Transplantation: Thailand
Larpparisuth N, Cheungpasitporn W, Lumpaopong A. Global Perspective on Kidney Transplantation: Thailand. Kidney360 2021;2:1163-1165.
Kidney360
2 First Asian Kidney Donor Profile Index (KDPI) and Estimated Post-Transplant Survival (EPTS) models, with validation against US models in Thai population
Larpparisuth N, Nivatvongs S, Ingsathit A, Noppakun K, Lumpaopong A, Townamchai N, Pongsakul C, Attajarusit Y, Supaporn T, Premasathian N. First Asian Kidney Donor Profile Index (KDPI) and Estimated Post-Transplant Survival (EPTS) models, with validation against US models in Thai population. Clin Transplant. 2021 Dec 13:e14560. doi: 10.1111/ctr.14560. Epub ahead of print. PMID: 34902188.
Clinical Tranplantation
3 The First Asian Kidney Transplantation Prediction Models for Long-term Patient and Allograft Survival
Udomkarnjananun S, Townamchai N, Kerr SJ, Tasanarong A, Noppakun K, Lumpaopong A, Prommool S, Supaporn T, Avihingsanon Y, Praditpornsilpa K, Eiam-Ong S. The First Asian Kidney Transplantation Prediction Models for Long-term Patient and Allograft Survival. Transplantation. 2020 May;104(5):1048-1057. doi: 10.1097/TP.0000000000002918. PMID: 31415034.
Transplantation
4 รายงานวิจัย เรื่อง การศึกษาปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการขอรับบริจาคอวัยวะ
ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำ นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เริ่มงานวิจัยระหว่างตั้งแต่ตุลาคม 2556 จนถึง ตุลาคม 2558 จนถึงสิ้นสุดโครงการเมื่อ กรกฎาคม 2559
กรุงเทพเวชสาร
5 Thai transplant registry: an important resource for the Asia Pacific region
Collins MG, Clayton PA. Thai transplant registry: an important resource for the Asia Pacific region. Nephrology (Carlton). 2015 Apr;20(4):227-8. doi: 10.1111/nep.12390. PMID: 25810225.
Nephrology (Carlton)
6 A 25-year experience of kidney transplantation in Thailand: report from the Thai Transplant Registry
Noppakun K, Ingsathit A, Pongskul C, Premasthian N, Avihingsanon Y, Lumpaopong A, Vareesangthip K, Sumethkul V; Subcommittee for Kidney Transplant Registry; Thai Transplantation Society. A 25-year experience of kidney transplantation in Thailand: report from the Thai Transplant Registry. Nephrology (Carlton). 2015 Mar;20(3):177-83. doi: 10.1111/nep.12378. PMID: 25492162.
Nephrology (Carlton)
7 Potential impact of Thai Kidney Transplant program on immunosuppressive utilization: an analysis of the national transplant registry
Pongpirul K, Pongpirul WA, Avihingsanon Y, Noppakun K, Ingsathit A, Pongskul C, Premasthian N, Lumpaopong A, Vareesangthip K, Sumethkul V; Thai Transplantation Society. Potential impact of Thai Kidney Transplant program on immunosuppressive utilization: an analysis of the national transplant registry. Transplant Proc. 2014;46(2):422-4. doi: 10.1016/j.transproceed.2013.11.109. PMID: 24655979.
Transplantation Proceedings
8 Outcomes and predictive factors of pediatric kidney transplants: an analysis of the Thai Transplant Registry
Rianthavorn P, Kerr SJ, Lumpaopong A, Jiravuttipong A, Pattaragarn A, Tangnararatchakit K, Avihingsanon Y, Thirakupt P, Sumethkul V. Outcomes and predictive factors of pediatric kidney transplants: an analysis of the Thai Transplant Registry. Pediatr Transplant. 2013 Mar;17 (2):112-8. doi: 10.1111/petr.12047. PMID: 23442099.
Pediatric Transplantation
9 Risk factors and outcome of delayed graft function after cadaveric kidney transplantation: a report from the Thai Transplant Registry
Premasathian N, Avihingsanon Y, Ingsathit A, Pongskul C, Jittiganont S, Sumethkul V. Risk factors and outcome of delayed graft function after cadaveric kidney transplantation: a report from the Thai Transplant Registry. Transplant Proc. 2010 Dec;42(10):4017-20. doi: 10.1016/j.transproceed.2010.10.006. PMID: 21168615.
Transplantation Proceedings
10 Different etiologies of graft loss and death in Asian kidney transplant recipients: a report from Thai Transplant Registry
Ingsathit A, Avihingsanon Y, Rattanasiri S, Premasathian N, Pongskul C, Jittikanont S, Sumethkul V. Different etiologies of graft loss and death in Asian kidney transplant recipients: a report from Thai Transplant Registry. Transplant Proc. 2010 Dec;42(10):4014-6. doi: 10.1016/j.transproceed.2010.09.061. PMID: 21168614.
Transplantation Proceedings