สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
THE OFFICIAL WEBSITE OF THAI TRANSPLANTATION SOCIETY
Royal Golden Jubilee Building; 4th Floor, New Petchburi Road, Bangkok
transplantthai1@gmail.com
webmaster@transplantthai.org
(+66) 02-716-6181
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
THE OFFICIAL WEBSITE OF THAI TRANSPLANTATION SOCIETY
× หน้าหลัก (current)
หน้าหลัก > วิชาการ > Other Educational Meetings

Other Educational Meetings

Upcoming events
บันทึกการประชุม
วันพฤหัสบดี ที่ 16 ธ.ค. 2564
การประชุม Two day meeting in organ transplantation 16-17 ธันวาคม 2564
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย ได้จัดประชุมวิชาการ เรื่อง Two Days Meeting in Organ Transplantation ในวันที่ 16-17 ธันวาคม 2564 ณ ห้องสัมมนา 2-3 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อขอความเห็นและร่วม ปรึกษาหารือเพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบการปลูกถ่ายอวัยวะและแนวทางปฏิบัติที่ เหมาะสม
เพิ่มเติม    
วันจันทร์ ที่ 13 ธ.ค. 2564
การประชุม Two day meeting in organ transplantation 13-14 ธ.ค. 61
เนื่องด้วยสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย ได้จัดประชุมวิชาการเรื่อง Two Day Meeting in Organ Transplantationในวันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมไมด้าแกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อขอความเห็นและร่วมปรึกษาหารือเพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบการปลูกถ่ายอวัยวะและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมต่อไป
เพิ่มเติม    
วันอังคาร ที่ 27 มี.ค. 2561
การตรวจติดตามผลการดำเนินงานในการสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยและพลเอก นพ.ถนอม สุภาพร วันที่ 28 มีนาคม 2561 ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ขอนแก่น
การตรวจติดตามผลการดำเนินงานในการสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย นายอำนวย ตั้งเจริญชัย และคณะ พร้อมด้วยพลเอกนพ.ถนอม สุภาพร นายกสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย วันที่ 28 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมกวี ทังสุบุตร (อาคารเรียนรวม ชั้น 5 คณะแพทยศาสตร์) โรงพยาบาลศรีนครินทร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เพิ่มเติม    
วันอังคาร ที่ 4 ก.ค. 2560
การประชุมจัดทำแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาการปลูกถ่ายไตในประเทศไทยเรื่อง cPRA และ Virtual Crossmatching
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทยได้รับการร้องขอจากกองทุนเบิกจ่ายต่างๆ ให้จัดทำแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาการปลูกถ่ายไตในประเทศไทย เรื่อง cPRA และ Virtual Crossmatching รวมทั้งพัฒนาแนวทางการจ่ายชดเชยการบำบัดทดแทนไตด้วยวิธีผ่าตัดปลูกถ่ายไตเพื่อใช้ในการเบิกจ่ายสำหรับ 3 กองทุนคือ สปสช. ประกันสังคม และกรมบัญชีกลาง เพื่อเสนอเป็นมาตรฐานในการดูแลผู้รับและผู้บริจาคไตได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม ในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมกมลฤดี ชั้น 2 โรงแรมเดอะสุโกศล ถ.ศรีอยุธยา กรุงเทพฯ กรุณาตอบกลับภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2560
เพิ่มเติม    
วันอังคาร ที่ 4 ก.ค. 2560
การประชุมจัดทำแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาการปลูกถ่ายไตในประเทศไทยเรื่อง cPRA และ Virtual Crossmatching
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทยได้รับการร้องขอจากกองทุนเบิกจ่ายต่างๆ ให้จัดทำแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาการปลูกถ่ายไตในประเทศไทย เรื่อง cPRA และ Virtual Crossmatching รวมทั้งพัฒนาแนวทางการจ่ายชดเชยการบำบัดทดแทนไตด้วยวิธีผ่าตัดปลูกถ่ายไตเพื่อใช้ในการเบิกจ่ายสำหรับ 3 กองทุนคือ สปสช. ประกันสังคม และกรมบัญชีกลาง เพื่อเสนอเป็นมาตรฐานในการดูแลผู้รับและผู้บริจาคไตได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม ในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมกมลฤดี ชั้น 2 โรงแรมเดอะสุโกศล ถ.ศรีอยุธยา กรุงเทพฯ กรุณาตอบกลับภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2560
เพิ่มเติม    
วันอังคาร ที่ 16 พ.ค. 2560
การประชุมสัมมนายุทธศาสตร์สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย วันที่ 10-12 พฤษภาคม 2560
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย มีพันธกิจด้านการส่งเสริมการปลูกถ่ายอวัยวะ และคณะกรรมการบริหารของสมาคมฯ มีมติให้สมาคมมีบทบาทเชิงรุก โดยเห็นชอบให้จัดกิจกรรมทางวิชาการที่มีความสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ เพื่อให้สมาคมฯ มีบทบาทสำคัญในวงการปลูกถ่ายอวัยวะระดับนานาชาติ และส่งเสริมให้วงการปลูกถ่ายอวัยวะของประเทศไทย มีความตื่นตัวด้านการบริจาคอวัยวะทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ จึงได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์และแผนการทำงานของกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของสมาคมฯโดยวางแผนให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการที่โรงแรมฟาร์เมอร์ บูทิก รีสอร์ต จ.สุราษฎร์ธานีในระหว่างวันที่10-12 พฤษภาคม 2560
เพิ่มเติม    
วันศุกร์ ที่ 8 ก.พ. 2562
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะฯ ประชุมร่วมกับคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) หารือปัญหาการทำประกันชีวิต และ ประกันสุขภาพ ภายหลังจากบริจาคไตเพื่อนำไปผ่าตัดปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วยในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
เพิ่มเติม    
วันอังคาร ที่ 26 ธ.ค. 2560
การประชุม Two Day Meeting in Organ Transplantation 14-15 ธันวาคม 2560
เนื่องด้วยสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย ได้จัดประชุมวิชาการ เรื่อง Two Day Meeting in Organ Transplantation ในวันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม ชมทะเล 1 โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จ.ชลบรี โดยมี วัตถุประสงค์ เพื่อขอความเห็นและร่วมปรึกษาหารือเพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบ การปลูกถ่ายอวัยวะและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมต่อไป
เพิ่มเติม