สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
THE OFFICIAL WEBSITE OF THAI TRANSPLANTATION SOCIETY
Royal Golden Jubilee Building; 4th Floor, New Petchburi Road, Bangkok
transplantthai1@gmail.com
webmaster@transplantthai.org
(+66) 02-716-6181
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
THE OFFICIAL WEBSITE OF THAI TRANSPLANTATION SOCIETY
× หน้าหลัก (current)
หน้าหลัก > วิชาการ > แนวทางเวชปฏิบัติ
แนวทางเวชปฏิบัติ
วันพุธ ที่ 31 ส.ค. 2565
ข้อบ่งชี้แนวทางการให้ LAAB ในประเทศไทย
จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งได้ส่งผลกระทบในวงกว้างอย่าง รวดเร็ว ทำให้กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายการให้วัคซีนโควิด 19 เพื่อลดความรุนแรงของการเจ็บป่วยและ เสียชีวิตด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประชาชนไทย แต่ยังมีประชากรบางกลุ่มที่มีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ หรือได้รับวัคซีน แต่ไม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้สูงเพียงพอต่อการป้องกันโรคได้ จึงได้มีการพัฒนาแอนติบอดี ออกฤทธิ์ยาว (Long Acting Antibodies; LAAB) เพื่อใช้สร้างภูมิคุ้มกัน ในประชากรดังกล่าว ทั้งนี้ ทาง กระทรวงสาธารณสุขได้นำผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์มาพิจารณากลุ่มผู้ป่วยที่มีความ เหมาะสมได้รับยา LAAB ในประเทศไทย อย่างไรก็ตามจากการวิเคราะห์ดังกล่าวอาจยังไม่สามารถครอบคลุม ไปยังผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงได้ทุกกลุ่ม ทางสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย จึงได้จัดการประชุมร่วมกับ สมาคมปลูก ถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย และชมรมโรคไตเด็กแห่งประเทศไทย เมื่อ วันที่ 10 ส.ค. 2565 เพื่อพิจารณาขยายกลุ่มผู้ป่วยเป้าหมายที่น่าจะได้รับประโยชน์จากยากลุ่มนี้ และได้ร่าง ข้อตกลง (consensus) จากการประชุมดังกล่าวเพื่อเป็นคำแนะนำให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ ทั้งนี้ ข้อตกลง (consensus) ฉบับนี้ถือเป็นฉบับร่าง โดยที่คำแนะนำฉบับสมบูรณ์ทางราชวิทยาลัย อายุรแพทย์แห่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในการปรับปรุงเพิ่มเติมตลอดจนทำการปรึกษาไปยังสมาคมวิชาชีพ อื่น ๆ เพิ่มเติมเพื่อให้คำแนะนำให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
วันพุธ ที่ 31 ส.ค. 2565
ดาวน์โหลด   
วันพุธ ที่ 4 เม.ย. 2561
แนวทางและเกณฑ์การป้องกันการติดเชื้อพิษสุนัขบ้าในผู้บริจาคอวัยวะ
เนื่องด้วยสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย มีแนวทางจะจัดทำเกณฑ์การป้องกันการติดเชื้อพิษสุนัขบ้าในผู้บริจาคอวัยวะ และการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสได้รับเชื้อพิษสุนัขบ้าก่อนและหลังรับบริจาคอวัยวะ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ และได้มีการประชุมหารือร่วมกับแพทย์และหน่วยงานผู้เกี่ยวข้อง โดยมี ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผู้อำนวยการศูนย์โรคติดเชื้อ โรคอุบัติใหม่ สภากาชาดไทยและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรศ.พญ.สิริอร วัชรานานันท์ เป็นผู้เรียบเรียง ร่างแนวทางการป้องกันดังนี้ Orn Siriorn เจาะเนื้อสมองผ่านลูกตา เมื่อเสียชีวิต และตรวจหาเชื้อรวมทั้งเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า https://youtu.be/EC98cJnW_vw
วันพุธ ที่ 4 เม.ย. 2561
ดาวน์โหลด