สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
THE OFFICIAL WEBSITE OF THAI TRANSPLANTATION SOCIETY
Royal Golden Jubilee Building; 4th Floor, New Petchburi Road, Bangkok
transplantthai1@gmail.com
webmaster@transplantthai.org
(+66) 02-716-6181
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
THE OFFICIAL WEBSITE OF THAI TRANSPLANTATION SOCIETY
× หน้าหลัก (current)

ข่าวสารและกิจกรรม

งานประชุมวิชาการที่ผ่านมา
วันพฤหัสบดี ที่ 16 มี.ค. 2566
งานประชุมวิชาการประจำปี 2566 วันที่ 16-17 มีนาคม 2566
การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 35 สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย วันพฤหัสบดี ศุกร์ที่ 16-17 มีนาคม 2566 ห้องประชุม Mayfair A ชั้น 11 โรงแรมเบอร์เคลี่ย์ ประตูน้ำ ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ “The Prologue for High Volume Transplantation in Thailand”
เพิ่มเติม    
วันพฤหัสบดี ที่ 27 ต.ค. 2565
งานประชุมวิชาการกลางปี 2565
การประชุมวิชาการกลางปี 2565 สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
เพิ่มเติม    
วันพฤหัสบดี ที่ 17 มี.ค. 2565
งานประชุมวิชาการประจำปี 2565 วันที่ 17-19 มีนาคม 2565
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะฯ ขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2565 วันที่ 17-19 มีนาคม 2565 (Hybrid meeting, Virtual @Zoom) Onsite ณ ห้องประชุม Palladium A ชั้น 10 โรงแรมเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ Onsite รับจำนวนจำกัด 150 ที่นั่ง ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 10 มีนาคม 2565 สามารถรับชมภาพงานประชุมวิชาการได้ที่เฟสบุ๊คสมาคมฯ https://www.facebook.com/profile.php?id=100067365502409
เพิ่มเติม    
ดูทั้งหมด
แนวทางเวชปฏิบัติ
วันพุธ ที่ 31 พ.ค. 2566
แนวทางการให้วัคซีนโควิด 19 ประจำปี ร่วมกับการให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2566
จากการเฝ้าระวังสถานการณ์โควิด 19 โดยกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค พบแนวโน้มผู้ป่วยโควิด 19 สูงขึ้นในช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์และจากการประเมินสถานการณ์พบว่าโควิด 19 มีลักษณะทางระบาดวิทยา คล้ายคลึงกับไข้หวัดใหญ่ คือมีการระบาดตามฤดูกาล จึงคาดประมาณได้ว่าอาจมีการระบาดของโควิด 19 ในช่วงฤดูฝน โดยที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566 จึงมีมติแนะน าการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจ าปีโดยให้วัคซีนโควิด 1 เข็ม ประจ าปี ในทุกกลุ่มเป้าหมาย และให้ห่างจากเข็มสุดท้ายหรือประวัติการติดเชื้อ อย่างน้อย 3 เดือน ประกอบกับ ประเทศไทยได้มีการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ประจ าปีมาอย่างต่อเนื่อง การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ด้วยวัคซีนโควิด 19 ควบคู่กับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเสี่ยงจึงเป็นอีกหนึ่งมาตรการส าคัญที่จะช่วยลด การป่วยรุนแรง/การเสียชีวิต และเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงการฉีดวัคซีนโควิด 19 และวัคซีนป้องกันโรค ไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเป้าหมาย
ดาวน์โหลด   
ประกาศจากศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ
วันพุธ ที่ 11 ม.ค. 2566
สรุปค่าใช้จ่ายที่เบิกได้แต่ละกองทุน ในการปลูกถ่ายตับ ปลูกถ่ายไต และปลูกถ่ายหัวใจ
สรุปค่าใช้จ่ายที่เบิกได้แต่ละกองทุน ในการปลูกถ่ายตับ ปลูกถ่ายไต และปลูกถ่ายหัวใจ
อ่านเพิ่มเติม   

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง