สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
THE OFFICIAL WEBSITE OF THAI TRANSPLANTATION SOCIETY
Royal Golden Jubilee Building; 4th Floor, New Petchburi Road, Bangkok
transplantthai1@gmail.com
webmaster@transplantthai.org
(+66) 02-716-6181
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
THE OFFICIAL WEBSITE OF THAI TRANSPLANTATION SOCIETY
× หน้าหลัก (current)
หน้าหลัก > > การประชุมแนวทางการบริการการปลุกถ่ายไตสำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 18 พฤษภาคม 2561

การประชุมแนวทางการบริการการปลุกถ่ายไตสำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 18 พฤษภาคม 2561

วันศุกร์ ที่ 18 พ.ค. 2561
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้จัดการประชุมเพื่อจัดทำ แนวทางการบริการการปลูกถ่ายไตสำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (kidney transplantation) KT ในวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องสัมมนา 5-6 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี
ภาพกิจกรรม