ศุนย์บริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
สปสช.
Transplantation
UNOS
ISN
Roche
astellas
siriraj
Thai Calculator for Kidney Allograft and Patient Survival
 
หน English Thai

       ร่างแนวทางจะจัดทำเกณฑ์การป้องกันการติดเชื้อพิษสุนัขบ้าในผู้บริจาคอวัยวะ และการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสได้รับเชื้อพิษสุนัขบ้าก่อนและหลังรับบริจาคอวัยวะ  
   
 

เนื่องด้วยสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย มีแนวทางจะจัดทำเกณฑ์การป้องกันการติดเชื้อพิษสุนัขบ้าในผู้บริจาคอวัยวะ และการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสได้รับเชื้อพิษสุนัขบ้าก่อนและหลังรับบริจาคอวัยวะ  เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ และได้มีการประชุมหารือร่วมกับแพทย์และหน่วยงานผู้เกี่ยวข้อง โดยมี ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผู้อำนวยการศูนย์โรคติเชื้อ โรคอุบัติใหม่ สภากาชาดไทยและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรศ.พญ.สิริอร  วัชรานานันท์ เป็นผู้เรียบเรียง ร่างแนวทางการป้องกันดังนี้

 

 

Download  :  (ร่าง) การป้องกันความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า ในผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ

Download  : (ร่าง) แนวทางในการยกเว้นการรับอวัยวะจากผู้บริจาคเพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับแพทย์และผู้ประสานงานโครงการปลูกถ่ายอวัยวะ

 

 

   
 
 

 

 
   

       © All Rights Reserved. 1998-2010. Thai Transplant Society