ศุนย์บริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
สปสช.
Transplantation
UNOS
ISN
Roche
astellas
siriraj
Thai Calculator for Kidney Allograft and Patient Survival
 
หน English Thai
การตรวจติดตามผลการดำเนินงานในการสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยและพลเอก นพ.ถนอม สุภาพร วันที่ 28 มีนาคม 2561 ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ขอนแก่น
   
 

การตรวจติดตามผลการดำเนินงานในการสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย นายอำนวย ตั้งเจริญชัย และคณะ พร้อมด้วยพลเอกนพ.ถนอม  สุภาพร  นายกสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย วันที่  28  มีนาคม 2561  ณ ห้องประชุมกวี  ทังสุบุตร (อาคารเรียนรวม ชั้น 5 คณะแพทยศาสตร์) โรงพยาบาลศรีนครินทร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

   
 
 

 

 
   

       © All Rights Reserved. 1998-2010. Thai Transplant Society