สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
THE OFFICIAL WEBSITE OF THAI TRANSPLANTATION SOCIETY
Royal Golden Jubilee Building; 4th Floor, New Petchburi Road, Bangkok
transplantthai1@gmail.com
webmaster@transplantthai.org
(+66) 02-716-6181
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
THE OFFICIAL WEBSITE OF THAI TRANSPLANTATION SOCIETY
× หน้าหลัก (current)
หน้าหลัก > สำหรับประชาชน > สารจากนายาสมาคม

สารจากนายกสมาคม

สารนายกสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย

โดย รศ.นพ.ชลธิป พงศ์สกุล

ในนามของนายกสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย และกรรมการบริหารวาระ ปีพศ. 2566-2568 ขอขอบคุณสมาชิกสมาคมทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจให้เราทำหน้าที่ในการบริหารกิจการของสมาคมสืบต่อจากกรรมการชุดเดิมที่หมดวาระการทำงาน

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา โลกเผชิญกับการระบาดของโควิด 19 ซึ่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน ทรัพยากรทางการแพทย์ถูกทุ่มเทไปเพื่อการป้องกันและรักษาโรคระบาดนี้ ส่งผลกระทบให้เกิดการหดตัวของการบริการสุขภาพอื่น ซึ่งการปลูกถ่ายอวัยวะก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน จนทำให้จำนวนการปลูกถ่ายลดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ในปี พศ.2566 ทุกอย่างเริ่มฟื้นตัว เราเริ่มเห็นจำนวนการปลูกถ่ายอวัยวะเพิ่มขึ้นจากการทำงานอย่างหนักของพวกเราทุกคน โดยเฉพาะการมีผู้บริจาคอวัยวะสมองตายเพิ่มขึ้นจากยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพ สาขารับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะของกระทรวงสาธารณสุข เรามีความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการปลูกถ่ายอวัยวะของผู้ที่รอคอยอย่างเท่าเทียม โปร่งใส เป็นธรรม และใช้ประโยชน์จากอวัยวะที่ได้มาอย่างคุ้มค่า และในวาระครบรอบ 100 ปีประสูติ ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สมาคมของเรามีความภาคภูมิใจ ที่ได้เป็นส่วนร่วมในโครงการผ่าตัดปลูกถ่ายไต 1000 ไตเป็นพระราชกุศล เราอยากที่จะเห็นตัวเลขนี้เป็นค่าเฉลี่ยของประเทศ ผลลัพธ์ของการรักษาที่เทียบเท่าหรือดีกว่าระดับโลก และเป็นผู้นำในวงการการปลูกถ่ายอวัยวะในเอเซียในอนาคตอันใกล้

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ คลิ๊ก