สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
THE OFFICIAL WEBSITE OF THAI TRANSPLANTATION SOCIETY
Royal Golden Jubilee Building; 4th Floor, New Petchburi Road, Bangkok
transplantthai1@gmail.com
webmaster@transplantthai.org
(+66) 02-716-6181
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
THE OFFICIAL WEBSITE OF THAI TRANSPLANTATION SOCIETY
× หน้าหลัก (current)
หน้าหลัก > ประกาศจากศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ > ประกาศสนับสนุนทุนวิจัยปี 2561

ประกาศสนับสนุนทุนวิจัยปี 2561

วันอาทิตย์ ที่ 11 ก.พ. 2561
เนื่องด้วยคณะกรรมการสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะให้ทุนสนับสนุนแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ ในการทำวิจัยเกี่ยวกับการปลูกถ่ายอวัยวะ Data registry research ในประเทศไทย โดยการให้ทุนวิจัยจะแบ่งเป็น 5 ทุนๆละ 40,000 บาท รายละเอียดดังนี้

สำหรับดาวน์โหลด