ศุนย์บริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
สปสช.
Transplantation
UNOS
ISN
Roche
astellas
siriraj
Thai Calculator for Kidney Allograft and Patient Survival
 
หน English Thai
การประชุมแนวทางการบริการการปลุกถ่ายไตสำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 18 พฤษภาคม 2561
   
 

สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้จัดการประชุมเพื่อจัดทำ แนวทางการบริการการปลูกถ่ายไตสำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (kidney transplantation) KT ในวันศุกร์ที่  18  พฤษภาคม 2561 ณ ห้องสัมมนา 5-6  อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี

 

 

 

   
 
 

 

 
   

       © All Rights Reserved. 1998-2010. Thai Transplant Society