ศุนย์บริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
สปสช.
Transplantation
UNOS
ISN
Roche
astellas
siriraj
Thai Calculator for Kidney Allograft and Patient Survival
 
หน English Thai
ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 30 ในวันที่ 14-15-16 มีนาคม 2561
   
 

สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุมวิชาการประจำปี  ครั้งที่ 30 ในวันที่  14-15-16  มีนาคม  2561 ณ  โรงแรม The  Grand Fourwings Convention ถ.ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ ในหัวข้อ “Thai Transplantation Society 30th Anniversary Conference:Past, Present, and Future of Transplantation in Thailand” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และวิวัฒนาการใหม่ๆ ในการปลูกถ่ายอวัยวะ ทั้งการปลูกถ่ายไต ตับ และหัวใจ ตลอดจนเพื่อพัฒนาการปลูกถ่ายอวัยวะในประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 500 ท่าน

                                               
   

 

   
 
 

 

 
   

       © All Rights Reserved. 1998-2010. Thai Transplant Society