ศุนย์บริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
สปสช.
Transplantation
UNOS
ISN
Roche
astellas
siriraj
Thai Calculator for Kidney Allograft and Patient Survival
 
หน English Thai
การประชุม Two Day Meeting in Organ Transplantation 14-15 ธันวาคม 2560
   
 

เนื่องด้วยสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย  ได้จัดประชุมวิชาการ
เรื่อง Two Day Meeting in Organ Transplantation ในวันที่ 14 – 15 ธันวาคม 
2560  ณ ห้องประชุม ชมทะเล 1 โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จ.ชลบรี โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อขอความเห็นและร่วมปรึกษาหารือเพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบ
การปลูกถ่ายอวัยวะและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมต่อไป

   
 
 

 

 
   

       © All Rights Reserved. 1998-2010. Thai Transplant Society