ศุนย์บริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
สปสช.
Transplantation
UNOS
ISN
Roche
astellas
siriraj
Thai Calculator for Kidney Allograft and Patient Survival
 
หน English Thai
การอบรมเชิงปฏิบัติการ workshop Multi organ retrieval
   
 

เนื่องด้วยสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย  มีนโยบายที่จะพัฒนางานระบบการปลูกถ่ายอวัยวะในประเทศและการบริการด้านการปลูกถ่ายอวัยวะให้มีปริมาณเพิ่มขึ้น  โดยเน้นในเรื่องคุณภาพและปริมาณ โดยส่งเสริมการบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตายและผู้บริจาคที่มีชีวิตให้มีจำนวนมากขึ้น

             ดังนั้นจึงมีแนวคิดที่จัดทำโครงการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการเรื่องการผ่าตัดรับบริจาคอวัยวะ ให้กับโรงพยาบาล Local Harvesting Team เพื่อจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการผ่าตัดรับบริจาคอวัยวะให้กับศัลยแพทย์ แพทย์ประจำบ้านศัลยแพทย์ และพยาบาลห้องผ่าตัดในโรงพยาบาล Local Harvesting Team ในวันที่ 27 กันยายน 2560 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และ วันที่ 29  กันยายน  2560 โรงพยาบาลศรีนครินทร์  เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไต ตับและหัวใจวายระยะสุดท้ายให้มีคุณภาพชีวิตต่อไป

   
 
 

 

 
   

       © All Rights Reserved. 1998-2010. Thai Transplant Society