ศุนย์บริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
สปสช.
Transplantation
UNOS
ISN
Roche
astellas
siriraj
 
หน้าแรก ข้อมูลองค์กร คณะกรรมการ ติดต่อเรา สำหรับเจ้าหน้าที่ English Thai
การประชุมจัดทำแนวทางปฏิบัติการตรวจ PRA และค่าใช้จ่ายการตวจ PRA วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
   
 

 สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทยจะจัดทำแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาการปลูกถ่ายไตในประเทศไทย  โดยครั้งนี้จะจัดทำเรื่องการตรวจ PRA และค่าใช้จ่ายการตรวจ PRA เพื่อใช้เป็นแนวทางการเบิกจ่ายสำหรับ 3 กองทุนคือ สปสช.  ประกันสังคม และกรมบัญชีกลาง โดยยึดเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อใช้เป็นแนวทางมาตรฐานในการดูแลผู้รับและผู้บริจาคไตได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม

   สมาคม จึงได้เรียนเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อเพื่อมาร่วมประชุม และร่างแนวทางปฏิบัติสำหรับการตรวจ PRA และการเบิกค่าใช้จ่ายการตรวจ PRA ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560  เวลา  10.30 – 15.30 น. ณ ห้องสัมมนา 1  ชั้น P3 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี  ถ.เพชรบุรีตัดใหม่  แขวงบางกะปิ  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ  

 

 

   
 
 

 

 
   

       © All Rights Reserved. 1998-2010. Thai Transplant Society