ศุนย์บริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
สปสช.
Transplantation
UNOS
ISN
Roche
Novatis
astellas
siriraj
 
หน้าแรก ข้อมูลองค์กร คณะกรรมการ ติดต่อเรา สำหรับเจ้าหน้าที่ English Thai
Workshop for Data Management in Thai Transplant Kidney Registration Program 4 พฤศจิกายน 2559
   
 

คณะอนุกรรมการลงทะเบียนการปลูกถ่ายอวัยวะนำโดย พ.อ.นพ.อดิสรณ์ ลำเพาพงศ์ นายทะเบียนและสารสนเทศ สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย  และผศ.นพ.ขจรศักดิ์  นพคุณ  คณะกรรมการ  ได้จัดประชุมคณะปฏิบัติงานลงทะเบียนปลูกถ่ายอวัยวะสำหรับ พยาบาล   Coordinator  (Workshop for Data Management in Thai Transplant Kidney Registration Program )ขึ้น ในหัวข้อการลงข้อมูล Living donor ใน Donor Form  เพื่อจัดทำรายงานข้อมูลการปลูกถ่ายไตในประเทศไทยประจำปี 2558  ทำให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลการปลูกถ่ายอวัยวะของประเทศไทย อันเกิดประโยชน์อย่างกว้างขวางต่อวงการปลูกถ่ายอวัยวะในประเทศไทยและต่างประเทศ   ในวันศุกร์ที่  4  พฤศจิกายน  2559 ณ ห้องประชุมสัมมนา 1  อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี  ซ.ศูนย์วิจัย  กรุงเทพฯ 

   
 
 

 

 
   

       © All Rights Reserved. 1998-2010. Thai Transplant Society