ศุนย์บริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
สปสช.
Transplantation
UNOS
ISN
Roche
astellas
siriraj
 
หน้าแรก ข้อมูลองค์กร คณะกรรมการ ติดต่อเรา สำหรับเจ้าหน้าที่ English Thai
โครงการปลูกถ่ายไตถวายเป็นพระราชกุศล 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
   
 
 

  เนื่องด้วยมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทยสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย  มีนโยบายที่จะพัฒนางานระบบการปลูกถ่ายอวัยวะในประเทศและการบริการด้านการปลูกถ่ายอวัยวะให้มีปริมาณเพิ่มขึ้น  โดยเน้นในเรื่องคุณภาพและปริมาณ โดยส่งเสริมการบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตายและผู้บริจาคที่มีชีวิตให้มีจำนวนมากขึ้นโดยได้จัดประชุมวิชาการ สู่ประชาชนเรื่องความรู้เกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะและการปลูกถ่ายไตโครงการปลูกถ่ายไตถวายเป็นพระราชกุศล ๖๐ พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในวันเสาร์ที่ 14  กุมภาพันธ์  2558 ณ ห้องประชุมสลากกินแบ่งรัฐบาล ชั้น 9 ตึกกัลยาณิวัฒนา รพ.สงฆ์ และวันที่ 15 กุมภาพันธ์  2558 ที่ศูนย์การค้า MBK เพื่อให้ญาติผู้ป่วยที่มีภาวะสมองตายและประชาชนทั่วไปมีทัศนคติที่ดี มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะ และตื่นตัวต่อการบริจาคอวัยวะเพิ่มขึ้น และเพื่อให้การขอรับบริจาคอวัยวะทำได้ง่ายขึ้นโดยจะส่งผลให้มีจำนวนผู้บริจาคอวัยวะที่จะนำไปใช้รักษาผู้ป่วยโรคเรื้อรังระยะสุดท้ายมากขึ้น  www.kidneythai.org

 

 Download : โปสเตอร์

Download : แผ่นพับ

 

   
 
 

 

 
   

       © All Rights Reserved. 1998-2010. Thai Transplant Society