ศุนย์บริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
สปสช.
Transplantation
UNOS
ISN
Roche
astellas
siriraj
 
หน้าแรก ข้อมูลองค์กร คณะกรรมการ ติดต่อเรา สำหรับเจ้าหน้าที่ English Thai
การประชุม Organ Procurement Team and Organ Allocationจัดโดย ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย วันที่ 13 มกราคม 2558
   
 
 

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยร่วมกับสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย ได้มีการประชุมหารือเรื่องการปรับปรุงเกณฑ์การจัดสรรไตจากผู้บริจาคอวัยวะสมองตาย  ซึ่งข้อเสนอจากการประชุมดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อการจัดสรรไตให้แก่ผู้ป่วย และต่อการปฏิบัติงานของทีมผ่าตัดนำอวัยวะอก ศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ  จึงเห็นควรประชุมแพทย์ทีมผ่าตัดไตออกจากผู้บริจาคอวัยวะ  ในวันที่  13  มกราคม  2558 เพื่อรับฟังความเห็น ข้อเสนอแนะและหาข้อสรุปเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ เพื่อพิจารณาต่อไป

   
 
 

 

 
   

       © All Rights Reserved. 1998-2010. Thai Transplant Society