ศุนย์บริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
สปสช.
Transplantation
UNOS
ISN
Roche
astellas
siriraj
 
หน้าแรก ข้อมูลองค์กร คณะกรรมการ ติดต่อเรา สำหรับเจ้าหน้าที่ English Thai
สัมมนาวิชาการพระพุทธศาสนา ในหัวข้อ “สถานการณ์การปลูกถ่ายอวัยวะในประเทศไทย
   
 
 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทยได้  จัดสัมมนาวิชาการพระพุทธศาสนา ในหัวข้อ สถานการณ์การปลูกถ่ายอวัยวะในประเทศไทย : บทบาททางพระพุทธศาสนา (Situation of organ transplantation in Thailand : Role of Buddhism)  ในวันอังคารที่  26  สิงหาคม  2557  เวลา  13.30 - 16.30 น.  ณ ห้องประชุม 205  มจร. วัดมหาธาตุ  ท่าพระจันทร์  คณะกรรมการบริหารสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะฯ  เห็นว่า  การประชุมสัมมนาวิชาการดังกล่าว  ก่อให้เกิดประโยชน์เพื่อให้นิสิตพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตได้มีโอกาสรับความรู้ทางพระพุทธศาสนา ควบคู่กับความรู้ทางการแพทย์ และสามารถนำแนวคิดทางพระพุทธศาสนาที่ได้รับฟัง ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลร่างกายและจิตใจของผู้ที่ป่วยและผู้ที่ได้บริจาคอวัยวะไปแล้ว  เพื่อประโยชน์ของสังคมไทยต่อไป 

 

 

 

 

 

   
 
 

 

 
   

       © All Rights Reserved. 1998-2010. Thai Transplant Society