ศุนย์บริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
สปสช.
Transplantation
UNOS
ISN
Roche
astellas
siriraj
 
หน้าแรก ข้อมูลองค์กร คณะกรรมการ ติดต่อเรา สำหรับเจ้าหน้าที่ English Thai

     คณะกรรมการ  
   
 

คณะกรรมการบริหาร วาระพ.ศ. 2560-2562

ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง โรงพยาบาล
1 พลเอก นพ.ถนอม  สุภาพร นายกสมาคมฯ พระมงกุฎเกล้า
2 อ.นพ.สุรสีห์   พร้อมมูล อุปนายก วชิรพยาบาล
3 รศ.นพ.อรรถพงศ์  วงศ์วิวัฒน์ เลขาธิการ ศิริราช
4 พ.อ.นพ.ประเจษฎ์   เรืองกาญจนเศรษฐ์ เหรัญญิก พระมงกุฎเกล้า
5 รศ.ดร.นพ.อดิศว์   ทัศณรงค์ ฝ่ายวิจัย ธรรมศาสตร์
6 พ.อ.นพ.อดิสรณ์   ลำเพาพงศ์ นายทะเบียนและสารสนเทศ พระมงกุฎเกล้า
7 รศ.ดร.พญ.อติพร อิงค์สาธิต วิเทศสัมพันธ์ รามาธิบดี
8 ผศ.นพ.ขจรศักดิ์  นพคุณ ปฏิคม ม.เชียงใหม่
9 รศ.นพ.ชลธิป  พงศ์สกุล ฝ่ายวิชาการ ศรีนครินทร์
10 ผศ.นพ.ณัฐวุฒิ โตวนำชัย ฝ่ายพัฒนาเวชปฏิบัติการปลูกถ่ายไต จุฬาลงกรณ์
11 ผศ.นพ.สมชัย ลิ้มศรีจำเริญ ฝ่ายมาตรฐานและส่งเสริมการปลูกถ่ายตับ
และตับอ่อน
ศิริราช
12 อ.นพ.สกานต์  บุนนาค ฝ่ายยุทธศาสตร์และประสานงาน
กระทรวงสาธารณสุข
ราชวิถี
13 นพ.พัชร อ่องจริต ฝ่ายมาตรฐานและส่งเสริมการปลูกถ่ายหัวใจ
และปอด
จุฬาลงกรณ์
14 รศ.นพ.สุภนิติ์ นิวาตวงศ์ ฝ่ายประสานงานศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ จุฬาลงกรณ์
15 ศ.พญ.สุพร  ตรีพงษ์กรุณา ฝ่ายประสานงานการปลูกถ่ายตับด้านอายุรศาสตร์และกุมารเวชศาสตร์ รามาธิบดี
16 อ.นพ.ศิรส  จิตประไพ ฝ่ายประสานงานศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ ศิริราช
   
 
   

       © All Rights Reserved. 1998-2010. Thai Transplant Society