ศุนย์บริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
สปสช.
Transplantation
UNOS
ISN
Roche
astellas
siriraj
 
หน้าแรก ข้อมูลองค์กร คณะกรรมการ ติดต่อเรา สำหรับเจ้าหน้าที่ English Thai
สารนายกสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
   
 

สารจากนายกสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
 
ในนามของคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ของสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะ  ขอขอบคุณสมาชิกสมาคมฯ ทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจให้ทำหน้าที่ในการบริหารกิจการของสมาคมฯ สืบต่อจากคณะกรรมการบริหารชุดเดิมซึ่งครบกำหนดวาระการทำงานตามตราสารของสมาคมฯ 

ในห้วงเวลา 4 ปี ที่ผ่านมา  คณะกรรมการบริหารภายใต้การนำของนายกสมาคมฯ เกรียงศักดิ์  วารีแสงทิพย์ ได้ดำเนินกิจกรรมของสมาคมฯ อย่างเข้มแข็ง  มีผลงานเป็นที่ประจักษ์มากมายอันเป็นคุณประโยชน์ต่อวงการปลูกถ่ายอวัยวะของประเทศไทยทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ  ขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารชุดเดิมมา  ณ โอกาสนี้  

กิจการของสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทยได้รับการพัฒนาจากผลงานของคณะกรรมการบริหารชุดแรกอันประกอบไปด้วยอดีตบูรพคณาจารย์ตั้งแต่ชุดที่เป็นผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2531 จนถึงปัจจุบัน  สมาคมฯ จะมีอายุครบ 30 ปีในปี พ.ศ.2561 จากอดีตถึงปัจจุบัน สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะฯ ได้มีส่วนร่วมสำคัญยิ่งในการพัฒนามาตรฐานและจริยธรรมของงานปลูกถ่ายอวัยวะของประเทศไทย  อีกทั้งได้รับการยอมรับเป็นตัวแทนของบุคคลากรการแพทย์ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะของประเทศจากวงการต่างๆ ทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ  

คณะกรรมการบริหารชุดใหม่จักได้ทบทวนและพัฒนาการดำเนินกิจกรรมของสมาคมฯ ให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมในการดำเนินงานในปัจจุบัน  คณะกรรมการบริหารชุดใหม่จะพัฒนาและปรับปรุงยุทธศาสตร์การบริหารงานสมาคมฯ ขึ้นใหม่  คำนึงถึงการเตรียมการและพัฒนาบุคคลากรสาขาต่างๆ  พัฒนาด้านมาตรฐานวิชาชีพ อีกทั้ง มีการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีด้านการปลูกถ่ายอวัยวะอันเหมาะสม ทันสมัย และเพียงพอ กับงานวิชาชีพเวชกรรมด้านการปลูกถ่ายอวัยวะในประเทศไทย อีกทั้งเปิดโอกาสให้สมาชิกสมาคมฯ ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและดำเนินกิจกรรมทุกด้านของสมาคมฯ ต่อไป  

กิจการของสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะฯ เกี่ยวข้องกับองค์กรด้านการแพทย์หลายด้าน เช่น แพทยสภา,  กระทรวงสาธารณสุข,  ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ และศูนย์บริการโลหิต สภากาชาดไทย,  มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย,  กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง,  สำนักงานประกันสังคม, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตลอดจนองค์กรวิชาชีพด้านการแพทย์ต่างๆ  คณะกรรมการบริหารชุดใหม่จักได้ทุ่มเท  ดำเนินงานให้ประสานสอดคล้องกับทุกองค์กรเหล่านี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่องานการปลูกถ่ายอวัยวะในประเทศไทยสืบไป                                                                                                                                                   


พลเอกนายแพทย์ถนอม  สุภาพร
นายกสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
   
 
 

 

 
   

       © All Rights Reserved. 1998-2010. Thai Transplant Society