ศุนย์บริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
สปสช.
Transplantation
UNOS
ISN
Roche
astellas
siriraj
Thai Calculator for Kidney Allograft and Patient Survival
 
หน English Thai
คู่มือการดูแลผู้บริจาคอวัยวะและการประสานงานการปลูกถ่ายอวัยวะ
   
 

สมารถ download สถิติต่างๆ ของศูนย์รับบริจาคอวัยวะได้ที่   http://www.organdonate.in.th/?page_id=269

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
โทร.1666, 0 2256 4045-6
ความดีที่ไม่สิ้นสุด คือ การอุทิศอวัยวะเมื่อยามสิ้นสูญ
www.organdonate.in.th

   
  คู่มือการดูแลผู้บริจาคสมองตายและการประสานงานการปลูกถ่ายอวัยวะ
 

 

 
   

       © All Rights Reserved. 1998-2010. Thai Transplant Society