ศุนย์บริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
สปสช.
Transplantation
UNOS
ISN
Roche
astellas
siriraj
Thai Calculator for Kidney Allograft and Patient Survival
 
หน English Thai
การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 33 วันที่ 17-19 มีนาคม 2564 Online meeting
   
 

เนื่องด้วยสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 33 ในหัวข้อ Transplantation in New Normal Eraในวันที่ 17-19 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม Ballroom โรงแรมเดอมารีวอเตอร์เกท ประตูน้ำ ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ การประชุมจัดแบบ Online โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และวัฒนาการใหม่ ๆ ในการปลูกถ่ายอวัยวะ ทั้งการปลูกถ่ายไต ตับ และหัวใจ ตลอดจนเพื่อพัฒนาการปลูกถ่ายอวัยวะในประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ

 

   
 
 

 

 
   

       © All Rights Reserved. 1998-2010. Thai Transplant Society