ศุนย์บริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
สปสช.
Transplantation
UNOS
ISN
Roche
astellas
siriraj
Thai Calculator for Kidney Allograft and Patient Survival
 
หน English Thai
การประชุม Two day meeting in organ transplantation 17-18 ธันวาคม 2563
   
 

สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย ได้จัดประชุมวิชาการ เรื่อง Two Days Meeting in Organ Transplantation ในวันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมคามิโอ จังหวัดอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อขอความเห็นและร่วม ปรึกษาหารือเพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบการปลูกถ่ายอวัยวะและแนวทางปฏิบัติที่ เหมาะสม

   
 
 

 

 
   

       © All Rights Reserved. 1998-2010. Thai Transplant Society