ศุนย์บริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
สปสช.
Transplantation
UNOS
ISN
Roche
astellas
siriraj
Thai Calculator for Kidney Allograft and Patient Survival
 
หน English Thai
สารนายกสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
   
 

สารนายกสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย


โดย รศ.นพ.ชลธิป พงศ์สกุล


ในนามของนายกสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ของสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะ วาระปี พ.ศ. 2564 -2566 ขอขอบคุณสมาชิกสมาคมฯ ทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจให้เราทำหน้าที่ในการบริหารกิจการของสมาคมฯ สืบต่อจากคณะกรรมการบริหารชุดเดิมซึ่งครบกำหนดวาระการทำงาน

การปลูกถ่ายอวัยวะในประเทศไทย มีการพัฒนาอย่างมากในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ทั้งจำนวนผู้ป่วยที่ปลูกถ่ายอวัยวะ ผลลัพธ์ที่เทียบเท่าระดับสากล และการเข้าถึงการรักษาด้วยการปลูกถ่ายอวัยวะของผู้ป่วยทุกสิทธิ์การรักษาพยาบาล ภายใต้การร่วมมือร่วมใจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันประกอบด้วยศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานประกันสังคม กรมบัญชีกลาง และกระทรวงสาธารณสุข แม้ว่าปัจจุบัน แนวโน้มการบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตายจะเพิ่มขึ้น แต่ก็ยังไม่เพียงพอกับจำนวนผู้รอคอยการปลูกถ่ายอวัยวะ เรามีความมุ่งมั่น ที่จะให้มีการใช้ประโยชน์จากอวัยวะที่บริจาคอย่างสูงสุด เป็นธรรม ทั่วถึง และผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะได้รับการดูแลต่อเนื่องอย่างเท่าเทียมกัน

เรายังมีความมุ่งมั่นในการที่จะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนากฎระเบียบ ข้อจำกัดในการปลูกถ่ายอวัยวะ ให้ทุกท่านทำงานอย่างมีความสุข ลดการซ้ำซ้อนในการทำงาน และสามารถนำข้อมูลที่มีอยู่มากมายเพื่อนำมาใช้ในการวางแผน พัฒนา อันจะส่งผลให้เกิดนวตกรรม และระบบ เพื่อทำให้การปลูกถ่ายอวัยวะในประเทศไทยมีความก้าวหน้าสืบต่อไป

   
 
 

 

 
   

       © All Rights Reserved. 1998-2010. Thai Transplant Society