ศุนย์บริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
สปสช.
Transplantation
UNOS
ISN
Roche
astellas
siriraj
Thai Calculator for Kidney Allograft and Patient Survival
 
หน English Thai
ประกาศสนับสนุนทุนวิจัยปี 2561
   
 

เนื่องด้วยคณะกรรมการสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะให้ทุนสนับสนุนแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ ในการทำวิจัยเกี่ยวกับการปลูกถ่ายอวัยวะ Data registry  research  ในประเทศไทย โดยการให้ทุนวิจัยจะแบ่งเป็น 5 ทุนๆละ 40,000 บาท รายละเอียดดังนี้

Download  : หนังสือประกาศเรื่องขอทุนวิจัย

Download  : เกณฑ์การให้ทุน

   
 
 

 

 
   

       © All Rights Reserved. 1998-2010. Thai Transplant Society