ศุนย์บริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
สปสช.
Transplantation
UNOS
ISN
Roche
astellas
siriraj
Thai Calculator for Kidney Allograft and Patient Survival
 
หน English Thai
การประชุมสัมมนายุทธศาสตร์สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย วันที่ 10-12 พฤษภาคม 2560
   
 

สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย  มีพันธกิจด้านการส่งเสริมการปลูกถ่ายอวัยวะ  และคณะกรรมการบริหารของสมาคมฯ มีมติให้สมาคมมีบทบาทเชิงรุก โดยเห็นชอบให้จัดกิจกรรมทางวิชาการที่มีความสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ  เพื่อให้สมาคมฯ  มีบทบาทสำคัญในวงการปลูกถ่ายอวัยวะระดับนานาชาติ  และส่งเสริมให้วงการปลูกถ่ายอวัยวะของประเทศไทย  มีความตื่นตัวด้านการบริจาคอวัยวะทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ  จึงได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์และแผนการทำงานของกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของสมาคมฯโดยวางแผนให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการที่โรงแรมฟาร์เมอร์ บูทิก รีสอร์ต  จ.สุราษฎร์ธานีในระหว่างวันที่10-12 พฤษภาคม  2560

   
 
 

 

 
   

       © All Rights Reserved. 1998-2010. Thai Transplant Society