ศุนย์บริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
สปสช.
Transplantation
UNOS
ISN
Roche
astellas
siriraj
 
หน้าแรก ข้อมูลองค์กร คณะกรรมการ ติดต่อเรา สำหรับเจ้าหน้าที่ English Thai
การประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง Scoring sistem and kidney allocation meeting 15-16 กันยายน 2559 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์
   
 

เนื่องด้วยสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย ได้จัดประชุมสัมมนาวิชาการ  เรื่อง Scoring system and Kidney allocation Meeting ในวันที่ 15 – 16   กันยายน  2559  ณ ห้องประชุมบุหงา โรงแรมกรุงศรีริเวอร์  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อขอความเห็นและร่วมปรึกษาหารือเพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดสรรไตให้แก่ผู้ป่วย waiting list เพื่อใช้เป็นเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมต่อไป

   
 
 

 

 
   

       © All Rights Reserved. 1998-2010. Thai Transplant Society