ศุนย์บริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
สปสช.
Transplantation
UNOS
ISN
Roche
astellas
siriraj
 
หน้าแรก ข้อมูลองค์กร คณะกรรมการ ติดต่อเรา สำหรับเจ้าหน้าที่ English Thai
การประชุมคณะทำงานลงทะเบียนการปลูกถ่ายอวัยวะ
   
   

คณะอนุกรรมการลงทะเบียนการปลูกถ่ายอวัยวะนำโดย พ.อ.นพ.อดิสรณ์ ลำเพาพงศ์ นายทะเบียนและสารสนเทศ สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย ได้จัดประชุมคณะปฏิบัติงานลงทะเบียนปลูกถ่ายอวัยวะสำหรับพยาบาล Coordinator ขึ้น เพื่อจัดทำรายงานข้อมูลการปลูกถ่ายไตในประเทศไทยประจำปี2557 ทำให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลการปลูกถ่ายอวัยวะของประเทศไทย อันเกิดประโยชน์อย่างกว้างขวางต่อวงการปลูกถ่ายอวัยวะในประเทศไทยและต่างประเทศ  ทั้งนี้ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย  นำโดย นพ.วิศิษฎ์  ฐิตวัฒน์  ได้เข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อหารือร่วมกับสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะฯ  ในการลงข้อมูลของ Deceased Donor  ในวันพุธที่18 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย

   
 
 

 

 
   

       © All Rights Reserved. 1998-2010. Thai Transplant Society