ศุนย์บริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
สปสช.
Transplantation
UNOS
ISN
Roche
astellas
siriraj
Thai Calculator for Kidney Allograft and Patient Survival
 


หน้าแรก ข้อมูลองค์กร คณะกรรมการ ติดต่อเรา สำหรับเจ้าหน้าที่ English Thai
การประชุมคณะทำงานลงทะเบียนการปลูกถ่ายอวัยวะ
   
   

คณะอนุกรรมการลงทะเบียนการปลูกถ่ายอวัยวะนำโดย พ.อ.นพ.อดิสรณ์ ลำเพาพงศ์ นายทะเบียนและสารสนเทศ สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย ได้จัดประชุมคณะปฏิบัติงานลงทะเบียนปลูกถ่ายอวัยวะสำหรับพยาบาล Coordinator ขึ้น เพื่อจัดทำรายงานข้อมูลการปลูกถ่ายไตในประเทศไทยประจำปี2557 ทำให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลการปลูกถ่ายอวัยวะของประเทศไทย อันเกิดประโยชน์อย่างกว้างขวางต่อวงการปลูกถ่ายอวัยวะในประเทศไทยและต่างประเทศ  ทั้งนี้ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย  นำโดย นพ.วิศิษฎ์  ฐิตวัฒน์  ได้เข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อหารือร่วมกับสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะฯ  ในการลงข้อมูลของ Deceased Donor  ในวันพุธที่18 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย

   
 
 

 

 
   

       © All Rights Reserved. 1998-2010. Thai Transplant Society