ศุนย์บริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
สปสช.
Transplantation
UNOS
ISN
Roche
astellas
siriraj
Thai Calculator for Kidney Allograft and Patient Survival
 


หน้าแรก ข้อมูลองค์กร คณะกรรมการ ติดต่อเรา สำหรับเจ้าหน้าที่ English Thai
การประชุมชี้แจงการเก็บข้อมูลงานวิจัย Determination of barriers to organ donation and outcomes of kidney transplantation
   
 

 

สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย และมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ได้ทำการวิจัยเรื่อง  “โครงการศึกษาปัจจัยของการขาดแคลนอวัยวะและการประเมินผลสำเร็จของการเปลี่ยนอวัยวะไต” Determination of barriers to organ donation and outcomes of kidney transplantation  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการบริจาคอวัยวะในประเทศไทย โดยเน้นกลุ่มโรงพยาบาลเป้าหมาย (Donor hospital) และเพื่อประเมินผลสำเร็จของการนำอวัยวะจากผู้บริจาคสมองตายไปใช้  จึงได้มีการประชุมชี้แจงขอบเขตงานวิจัยและรายละเอียดการเก็บข้อมูลให้กับพยาบาลโรงพยาบาล Donor ทั้ง 19 โรงพยาบาล ในวันที่  17  กรกฎาคม  2557 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี

   
 
 

 

 
   

       © All Rights Reserved. 1998-2010. Thai Transplant Society