ศุนย์บริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย

มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย

สปสช.

Transplantation

UNOS

ISN

Roche

astellas

siriraj

 
Staff Login English Thai

     27th annual general meeting on 19-20 March 2015  
   
 

Thai Transplantation Society organized the 27th annual general meeting on 19-20 March 2015 at The Grand Fourwings Convention Hotel Bangkok  under the topic “High Risk Transplantation” by eminent person, professor and nurses who coordinated in transplant field in exchange of opinion and knowledge, including  presenting information on kidney, heart and lung transplantation in preceding year of 2014.  Transplantation Society also has been honored by foreign speakers such as Prof. Lionel Rostaing, M.D. Toulouse University hospital, France  in delivering talk and exchanging knowledge with 500 participants of doctors, nurses and those interested person.

 

   
 
 
 

       © All Rights Reserved. 1998-2010. Thai Transplant Society