สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
THE OFFICIAL WEBSITE OF THAI TRANSPLANTATION SOCIETY
Royal Golden Jubilee Building; 4th Floor, New Petchburi Road, Bangkok
transplantthai1@gmail.com
webmaster@transplantthai.org
(+66) 02-716-6181
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
THE OFFICIAL WEBSITE OF THAI TRANSPLANTATION SOCIETY
× หน้าหลัก (current)
หน้าหลัก > สำหรับประชาชน > The Powerful Giver Campaign

The Powerful Giver Campaign

ใครบ้างที่สามารถบริจาคอวัยวะเพื่อส่งต่อชีวิตใหม่ไปยังผู้ป่วยได้บ้าง?

.

บุคคลทั่วไปสามารถแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะได้ทุกคน แต่เมื่อเสียชีวิตลงแล้ว ทางแพทย์จะพิจารณาจากคุณสมบัติตามเงื่อนไข เพื่อให้แน่ใจว่าอวัยวะที่จะถูกนำไปปลูกถ่ายนั้นอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมทำงานได้ปกติ

เงื่อนไขการรับบริจาคอวัยวะ

  1. อายุไม่เกิน 65 ปี
  2. เสียชีวิตจากภาวะสมองตาย
  3. ปราศจากโรคติดเชื้อ และโรคมะเร็ง
  4. ไม่เป็นโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน, หัวใจ, โรคไต, ความดันโลหิตสูง, โรคตับ และไม่ติดสุรา
  5. อวัยวะที่จะบริจาคต้องทำงานได้ดี
  6. ปราศจากเชื้อที่ถ่ายทอดทางการปลูกถ่ายอวัยวะ เช่น ไวรัสตับอักเสบชนิดบี, ไวรัสเอดส์ ฯลฯ
  7. ควรแจ้งเรื่องการบริจาคอวัยวะให้บุคคลในครอบครัวหรือญาติรับทราบด้วย

.

เมื่อผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะเสียชีวตลง อวัยวะที่บริจาคจะถูกส่งต่อให้กับสภากาชาดไทยนำไปจัดสรรให้แก่ผู้ลงทะเบียนรอรับอวัยวะอย่างเสมอภาคตามลำดับ โดยที่ไม่สามารถระบุให้นำอวัยวะผู้เสียชีวิตไปให้ญาติหรือคนในครอบครัวได้

.

แต่หากผู้บริจาคอวัยวะยังมีชีวิตอยู่ จะสามารถบริจาคอวัยวะให้กับญาติโดยสายเลือด คู่สมรสที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายกันไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือมีบุตรที่เกิดจากสามีภรรยาคู่นั้นเท่านั้นได้ซึ่งอวัยวะที่บริจาคเพื่อนำไปปลูกถ่าย ได้แก่ ไต 1 ข้าง, ตับ และไขกระดูก

.

ติดต่อบริจาคอวัยวะ โทร. 1666 หรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.organdonate.in.th 

.

#TheGiverPowerful #การให้ยิ่งใหญ่เสมอ #บริจาคอวัยวะ

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ คลิ๊ก