สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
THE OFFICIAL WEBSITE OF THAI TRANSPLANTATION SOCIETY
Royal Golden Jubilee Building; 4th Floor, New Petchburi Road, Bangkok
transplantthai1@gmail.com
webmaster@transplantthai.org
(+66) 02-716-6181
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
THE OFFICIAL WEBSITE OF THAI TRANSPLANTATION SOCIETY
× หน้าหลัก (current)
หน้าหลัก > วิชาการ > แนวทางเวชปฏิบัติ
แนวทางเวชปฏิบัติ
วันพุธ ที่ 4 เม.ย. 2561
แนวทางและเกณฑ์การป้องกันการติดเชื้อพิษสุนัขบ้าในผู้บริจาคอวัยวะ
เนื่องด้วยสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย มีแนวทางจะจัดทำเกณฑ์การป้องกันการติดเชื้อพิษสุนัขบ้าในผู้บริจาคอวัยวะ และการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสได้รับเชื้อพิษสุนัขบ้าก่อนและหลังรับบริจาคอวัยวะ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ และได้มีการประชุมหารือร่วมกับแพทย์และหน่วยงานผู้เกี่ยวข้อง โดยมี ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผู้อำนวยการศูนย์โรคติดเชื้อ โรคอุบัติใหม่ สภากาชาดไทยและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรศ.พญ.สิริอร วัชรานานันท์ เป็นผู้เรียบเรียง ร่างแนวทางการป้องกันดังนี้ Orn Siriorn เจาะเนื้อสมองผ่านลูกตา เมื่อเสียชีวิต และตรวจหาเชื้อรวมทั้งเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า https://youtu.be/EC98cJnW_vw
วันพุธ ที่ 4 เม.ย. 2561
ดาวน์โหลด