สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
THE OFFICIAL WEBSITE OF THAI TRANSPLANTATION SOCIETY
Royal Golden Jubilee Building; 4th Floor, New Petchburi Road, Bangkok
transplantthai1@gmail.com
webmaster@transplantthai.org
(+66) 02-716-6181
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
THE OFFICIAL WEBSITE OF THAI TRANSPLANTATION SOCIETY
× หน้าหลัก (current)
หน้าหลัก > ข้อมูลปลูกถ่ายอวัยวะ > รายงานข้อมูลการปลูกถ่ายอวัยวะประจำปี พ.ศ. 2563

รายงานข้อมูลการปลูกถ่ายอวัยวะประจำปี พ.ศ. 2563

สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทยได้จัดเก็บข้อมูลการเปลี่ยนไตในประเทศไทย (Kidney transplantation registry) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 รวบรวมข้อมูลผู้ป่วยจากศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะทั่วประเทศเพื่อประเมินเกี่ยวกับข้อมูลการการเปลี่ยนไตการใช้ยากดภูมิคุ้มกัน graft survival และ patient survival จัดทำโดยคณะอนุกรรมการลงทะเบียนปลูกถ่ายอวัยวะ สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย โดยรายงานภาพรวมและผลการปลูกถ่ายไตในปี พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมาดัง link ดังนี้...
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทยได้จัดเก็บข้อมูลการเปลี่ยนไตในประเทศไทย (Kidney transplantation registry) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 รวบรวมข้อมูลผู้ป่วยจากศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะทั่วประเทศเพื่อประเมินเกี่ยวกับข้อมูลการการเปลี่ยนไตการใช้ยากดภูมิคุ้มกัน graft survival และ patient survival จัดทำโดยคณะอนุกรรมการลงทะเบียนปลูกถ่ายอวัยวะ สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย โดยรายงานภาพรวมและผลการปลูกถ่ายไตในปี พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมาดัง link ดังนี้...